Ochrona danych osobowych

Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa De Vries traktuje dane osobowe z należytą starannością i poufnością. Szkoła przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy dotyczące prywatności stosują się do całego procesu przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa De Vries przechowuje tylko następujące dane
– Imię, nazwisko i adres.
– Dane dotyczące obywatelstwa, kraju urodzenia.
– Dane dotyczące szkolenia, pracy, wykonywanej funkcji i poziomu języka.
– Dany dotyczące okoliczności osobistych, które są istotne przy ocenie i wypisywaniu dyplomu.
– Informacje dotyczące informacji o wynikach kursu, frekwencji i nieobecności.

Cel przetwarzania danych osobowych

Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa De Vries przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– Komunikacja z kursantem w kontekście uzgodnionego kursu.
– Sporządzania dyplomu lub zaświadczenia uczestnictwa w kursie.
– Wymiana danych osobowych z organizacją, która przeprowadza ankiety.
– Raportowanie wyników kursu do pracodawcy (czyli klienta).
– Komunikacja z klientem w kontekście kursu językowego dla pracowników zakładu.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób niezgodny z celem, dla którego zostały uzyskane.

Dostęp do danych osobowych

Tylko pracownicy naszej szkoły językowej mają dostęp do danych osobowych, o ile jest to niezbędne do wykonywanie obowiązków zgodnych z opisem ich stanowiska pracy.
Każda osoba, która ma dostęp do danych osobowych, ma obowiązek zachowania poufności i rzetelności w odniesieniu do informacji, do których ta osoba ma dostęp.

Przetwarzanie danych osobowych przez pracowników

Wszyscy odpowiedzalni pracownicy podejmują niezbędne kroki w celu zachowania poprawności i kompletności zarejestrowanych danych osobowych. Pracownicy zapewniają także niezbędne zaplecze techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą danych oraz przed nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją tych danych.

Ochrona danych osobowych

Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa De Vries obchodzi się z danymi osobowymi skrupulatnie i rzetelnie. W tym celu dane osobowe są chronione. Istnieją przepisy w naszej szkole, które każdy pracownik powinien przestrzegać. 

Dostarczanie danych osobowych

O ile nie jest to konieczne do wykonania ustawowego rozporządzenia, zgoda podmiotu jest wymagana w celu dostarczania danych osobowych stronom trzecim.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest potrzebna i wymagana identyfikacja podmiotu dla celów wyżej wymienionych.
Po zakończeniu umowy zawartej z klientem wszystkie dane osobowe, które mogą prowadzić do osoby fizycznej, zostaną po dwóch latach od zakończenia umowy z klientami usunięte z bazy danych. Dane osobowe niezbędne do przechowywania według prawnego obowiązku, zostają zachowane przez okres sześciu lat. Dane osobowe nie dadzą się bezpośrednio powiązać do osoby fizycznej.

Składanie reklamacji

Jeżeli dana osoba uważa, że przepisy powyższego rozporządzania danymi osobowymi nie są przestrzegane, ta osoba musi się zwrócić do właścicielki szkoły językowej, która rozpatrzy daną skargę zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi składania reklamacji.